Welkom op Stichting Josko

Stichting Josko helpt jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, onder meer door een zinvolle tijdbesteding. Deze hulp is bedoeld als een aanvulling op de opvoeding die ze thuis en op school ontvangen.

Een korte geschiedenis

In de jaren zestig besloten enkele ouders activiteiten op te zetten om hun kinderen te stimuleren de vrije tijd beter te gebruiken. Hiervoor zochten zij hulp van studenten en anderen.

Er ontstond geleidelijk een soort hobbyclub voor jongens, wat later Scholierenclub Lariks zou gaan heten. De activiteiten voor meisjes werden ondergebracht in Club De Borcht.

In 1974 werd besloten om voor deze activiteiten een rechtspersoon op te richten met de naam Stichting Josko (een afgeleide van ‘Jongeren sociale & culturele ontmoetingen’).

In de loop der jaren zijn de activiteiten van de stichting naar andere steden verspreid. Naast haar eigen clubs helpt de stichting soortgelijke clubs met hun activiteiten, of anderen met het opzetten van clubs.

Stichting Josko heeft de zorg voor de vorming op godsdienstig vlak toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de Katholieke Kerk.

Doelen

Het doel van Stichting Josko is het bevorderen van de sociale en culturele vorming van jongeren, vooral door een zinvolle vrijetijdsbesteding.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

 • door het oprichten en instandhouden van club- en buurthuizen en eventueel andere gebouwen en terreinen;
 • door het organiseren van sociaal-cultureel vormingswerk;
 • door het organiseren van activiteiten in verband met vrijetijdsbesteding;
 • door samen te werken met andere instellingen.

Middelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • Subsidies en bijdragen.
 • Giften, erfstellingen en legaten.
 • Eventuele andere inkomsten.

Werkeenheden

De stichting is in clubs georganiseerd. Elke club functioneert als een werkeenheid en organiseert haar eigen activiteiten.

Ouders spelen een belangrijke rol. De activiteiten van de clubs zijn een aanvulling op de opvoeding thuis. Sommige activiteiten zijn voor kinderen én ouders. De ouders overleggen periodiek met de club over hoe de club hun opvoedende taak kan steunen.

De voornaamste clubs van Stichting Josko en de bijbehorende contactgegevens zijn hieronder opgenomen.

Jongerenclub De Borcht

Zie http://www.deborcht.nl/ voor meer informatie.

Jeugdclub Notelaar

notelaar.moergestel@gmail.com

Club Lariks

Niko Schonebaum
Herenstraat 41, 3512 KB Utrecht
030 231 1534
nikoschonebaum@gmail.com

Leidenhoven Club

Alfonso Cavallé
Roemer Visscherstraat 46, 1054 EZ Amsterdam
020 616 58 46
alfonsocm7@gmail.com

Scholierenclub Den Eker

Paco Martín
Prins Bisschopsingel 11, 6212 AA Maastricht
043-3500034
eker@instudo.nl

Club De Reusel

Joris van Iersel
073 6570480
dereusel@josko.nl

Stichtingsbestuur

Het bestuur coördineert het werk van de werkeenheden. Sommige bestuursleden zijn ook betrokken bij de activiteiten van een van de clubs.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • dhr mr drs R.O. Prins, voorzitter
 • mw dr A.M. Martínez, secretaris
 • dhr mr F.J. Pouw
 • mw M. Reintjens
 • mw LdC van Iersel
 • dhr drs N.K. Schonebaum

Regels

Josko neemt de Nederlandse wet- en regelgeving in acht. Daarnaast heeft de stichting enkele hoofdregels vastgesteld die leidend zijn voor haar handelen. Dat zijn in de eerste plaats de statuten.

Josko hanteert ook voor sommige activiteiten een veiligheidsregeling om risico’s zoveel mogelijk te verkleinen, en probeert daarbij een balans te vinden tussen veiligheid en ongedwongen ontspanning. Het is niet volledig uit te sluiten dat er bij sport en spel een ongeluk gebeurt. Josko kan in die gevallen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade. Wij vragen de ouders hiervoor om begrip.

Voor problemen met de leiders of hulpleiders van de werkeenheden van de Stichting, kan men terecht bij een externe vertrouwenspersoon: dhr. P.P.L.M. Pouw, pouw@ppouw.nl

Informatie

Voor informatie over Stichting Josko kunt u zich wenden tot de voorzitter: R.O. Prins 030 231 1534 roscarprins@outlook.com.

Voor concrete informatie over de clubs kunt u contact opnemen met de betreffende clubs.