Welkom op Stichting Josko

Stichting Josko helpt jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, onder meer door een zinvolle tijdbesteding. Deze hulp is bedoeld als een aanvulling op de opvoeding die ze thuis en op school ontvangen.

Een korte geschiedenis

In de jaren zestig besloten enkele ouders activiteiten op te zetten om hun kinderen te stimuleren de vrije tijd beter te gebruiken. Hiervoor zochten zij hulp van studenten en anderen.

Er ontstond geleidelijk een soort hobbyclub voor jongens, wat later Scholierenclub Lariks zou gaan heten. De activiteiten voor meisjes werden ondergebracht in Club De Borcht.

In 1974 werd besloten om voor deze activiteiten een rechtspersoon op te richten met de naam Stichting Josko (een afgeleide van ‘Jongeren sociale & culturele ontmoetingen’).

In de loop der jaren zijn de activiteiten van de stichting naar andere steden verspreid. Naast haar eigen clubs helpt de stichting soortgelijke clubs met hun activiteiten, of anderen met het opzetten van clubs.

Stichting Josko heeft de zorg voor de vorming op godsdienstig vlak toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de Katholieke Kerk.

Doelen

Het doel van Stichting Josko is het bevorderen van de sociale en culturele vorming van jongeren, vooral door een zinvolle vrijetijdsbesteding.

De stichting tracht haar doel te bereiken:

 • door het oprichten en instandhouden van club- en buurthuizen en eventueel andere gebouwen en terreinen;
 • door het organiseren van sociaal-cultureel vormingswerk;
 • door het organiseren van activiteiten in verband met vrijetijdsbesteding;
 • door samen te werken met andere instellingen.

Middelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • Subsidies en bijdragen.
 • Giften, erfstellingen en legaten.
 • Eventuele andere inkomsten.

Werkeenheden

De stichting is in clubs georganiseerd. Elke club functioneert als een werkeenheid en organiseert haar eigen activiteiten.

Ouders spelen een belangrijke rol. De activiteiten van de clubs zijn een aanvulling op de opvoeding thuis. Sommige activiteiten zijn voor kinderen én ouders. De ouders overleggen periodiek met de club over hoe de club hun opvoedende taak kan steunen.

De voornaamste clubs van Stichting Josko:

Stichtingsbestuur

Het bestuur coördineert het werk van de werkeenheden. Sommige bestuursleden zijn ook betrokken bij de activiteiten van een van de clubs.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • drs B. de Rijk, voorzitter
 • drs J.M. Bibián, secretaris
 • mw dr A.M. Martinez, penningmeester
 • mw P. Núñez, bestuurslid
 • dhr J. Stoops, bestuurslid

Regels

Josko neemt de Nederlandse wet- en regelgeving in acht. Daarnaast heeft de stichting enkele hoofdregels vastgesteld die leidend zijn voor haar handelen. Dat zijn in de eerste plaats de statuten. De leiders van de activiteiten voor minderjarigen dienen zich te houden aan bepaalde regels omtrent omgang en veiligheid. Deze kunt u via deze link downloaden. Josko probeert risico’s zoveel mogelijk te verkleinen, en een balans te vinden tussen veiligheid en ongedwongen ontspanning. Het is niet volledig uit te sluiten dat er bij sport en spel een ongeluk gebeurt. Josko kan in die gevallen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade. Wij vragen de ouders hiervoor om begrip.

Voor problemen met de leiders of hulpleiders van de werkeenheden van de Stichting, kan men terecht bij een externe vertrouwenspersoon (klachtencoordinator): dhr. P.P.L.M. Pouw, sdm.pouw@ziggo.nl

Informatie

Voor informatie over Stichting Josko kunt u zich wenden tot de secretaris: J.M. Bibian 06 13192313.

Voor concrete informatie over de clubs kunt u contact opnemen met de betreffende clubs.